• Darbų sauga
 • Dokumentai
 • Auditas
 • Darbuotojų instruktavimas saugos ir sveikatos klausimais
 • Nelaimingų atsitikimų tyrimas
 • Neblaivumo prevencinių priemonių planas

Darbuotojų sauga ir sveikata –  Lietuvoje darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuoja LR įstatymai. Vadovaujantis LR DK, darbdavys privalo užtikrinti darbuotojams saugias bei nekenksmingas sąlygas dirbti. Pasirūpinti darbuotojų saugia bei sveikatai nekenksminga aplinka yra viena iš pagrindinių Jūsų, kaip darbdavio, atsakomybių. Teisės norminių aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą bei sveikatą, nesilaikymo atvejai gali sukelti nelaimingus atsitikus įmonėje. Apsaugant darbuotojų bei darbdavių interesus būtina išmanyti darbų saugą reglamentuojančius įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus.

 

UAB „DS Group“ darbas – išmanyti galiojančius LR įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus.

Mūsų tikslas – padėti tinkamai vykdyti darbų saugos ir sveikatos funkcijas įmonėje.

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys darbuotojų saugą ir sveikatą darbe:

 • Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;
 • Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;

Valstybinės darbo inspekcijos internetinis puslapis http://www.vdi.lt/

UAB „DS Group“ darbuotojai padės jums parengti:

 1. Darbo tvarkos taisykles;
 2. Kontingento sąrašo dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų grafiką;
 3. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas;
 4. Gaisrinės saugos instrukcijas;
 5. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos nuostatus;
 6. Darbuotojų pareiginius nuostatus;
 7. Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto nuostatus;
 8. Kolektyvinės sutarties projektą bei kitus susijusius dokumentus;
 9. Evakuacinius planus;
 10. Darbo įrenginių naudojimo instrukcijas;
 11. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis korteles ir būtinąją dokumentaciją;
 12. Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarkos aprašą;
 13. Mokymų programas.

 

UAB „DS Group“ darbuotojai atliks nemokamą turimos dokumentacijos auditą.

 • Auditas atliekamas remiantis šiuo metu Lietuvoje galiojančiais įstatymais bei poįstatiminiais teisės aktais, nustatomi trūkumai.
 • Raštiškai surašomas rekomendacinės formos pasiūlymas surastiems trūkumams šalinti.

Vadovaujantis LR DK, darbdavys negali reikalauti, kad darbuotojas pradėtų darbą įmonėje, jeigu jis neinstruktuotas kaip saugiai dirbti paskirtus darbus. Instruktavimas – tai darbuotojo supažindinimas su įmonėje galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų, instrukcijų reikalavimais.

UAB „DS Group“ darbuotojai padės paruošti būtinąsias darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas atsižvelgiant į įmonės veiklos pobūdį, darbuotojų profesijas  bei turimus įrengimus.

Nelaimingas atsitikimas – tai įvykis darbe, dėl kurio darbuotojas patiria žalą sveikatai, įskaitant eismo įvykį darbo laiku, tarnybinių komandiruočių metu, vykdant darbdavio užduotį paskirties vietoje.

 • Konsultuojame aiškinantis įvykio aplinkybes ir priežastis;
 • Padedame pildyti nelaimingų atsitikimų N-1 (darbe) bei N-2 (pakeliui į/iš darbo) aktus;
 • Teikiame pasiūlymus prevencinių priemonių plano sudarymui.

Neblaivumas darbe – viena iš didžiausių grėsmių įvykti nelaimingiems atsitikimams. Neblaivaus darbuotojo elgesys dažnai būna neadekvatus, sulėtėja reakcija, neįvertinama situacija bei pavojus savo ir kitų gyvybei.

Mes padėsime sudaryti prevencinių priemonių planą šiems atvejams išvengti.

Nustatoma administracinė atsakomybė už pažeidimus įmonėje

Darbdavio atsakomybė ATPK Baudos dydis EUR
Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo nenušalinimas nuo darbo 98 str. 140 – 440
Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo, dirbančio pavojingus darbus, nenušalinimas nuo darbo 98 str. 550– 1500
Darbuotojo atsakomybė
Darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimas, kai pavojingus darbus atlieka neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojas, taip pat darbuotojo vengimas pasitikrinti neblaivumą (girtumą) ar apsvaigimą 98 str. 90 – 290
Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo buvimas darbo vietose, įmonių, įstaigų, organizacijų patalpose ar teritorijoje darbo metu arba darbui pasibaigus, taip pat darbuotojo vengimas pasitikrinti neblaivumą (girtumą) ar apsvaigimą. 98 str. 30– 90