• Profesinės rizikos vertinimas
 • Veiksnių įdentifikavimas
 • Darbo plano parengimas
 • Veiksnių tyrimas ir rizikos įvertinimas
 • Rizikos vertinimo kortelės pagal specialybes

Profesinės rizikos vertinimo tikslas yra nustatyti ir įvertinti esamą ar galimą riziką darbe, ją pašalinti, o jei negalima pašalinti – įdiegti prevencijos priemones, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta. Įmonėje rizikos vertinimą organizuoja darbdavys.

 

UAB „DS Group“ darbuotojų pareiga visokeriopai padėti tiriant profesinę riziką jūsų įmonėje.

Rizikos tyrimo parengiamieji darbai:

 • Identifikuojami rizikos veiksniai;
 • Nustatomos vietos, kuriose darbuotojai gali būti veikiami rizikos veiksnių;
 • Sudaromi rizikos vertinimo objektų, kur numatoma vertinti riziką, sąrašai.

Rizikos identifikavimui taip pat naudojama įmonėje turima dokumentacija ir duomenys:

 • duomenys apie nelaimingus atsitikimus darbe ir profesines ligas;
 • duomenys apie vykdomus pavojingus darbus (tokių darbų saugaus organizavimo reikalavimus ir jų laikymąsi);
 • duomenys apie darbo vietas ir naudojamas darbo priemones, naudojamas medžiagas, iš jų chemines medžiagas, ir informacija, nurodyta cheminių medžiagų saugos duomenų lapuose;
 • žinomus darbo aplinkos rizikos veiksnius pagal ankstesnius rizikos veiksnių tyrimus ar tokių veiksnių dydžių kontrolinius matavimus, atliktus rizikos veiksnių identifikavimo etape;
 • darbo ir poilsio režimus;
 • naudojamas asmenines ir kolektyvines apsaugines priemones;
 • valstybinio darbo inspektoriaus nustatytus DSS teisės aktų reikalavimų pažeidimus;
 • darbuotojų skundai bei pasiūlymai, darbuotojų atstovų, DSS komiteto narių, darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai pasiūlymai;
 • anksčiau atliktų rizikos tyrimo (darbo vietų higieninio įvertinimo) rezultatai.

Nustačius rizikos vertinimo objektus, darbdavys patvirtina rizikos vertinimo darbų planą:

 • rizikos veiksnių ir darbo vietų sąrašas ir skaičius darbuotojų, kurie gali būti veikiami rizikos veiksnių, atskirai nurodant riboto darbingumo asmenis, jaunus asmenis, nėščias, neseniai pagimdžiusias ar krūtimi maitinančias moteris, sergančius profesinėmis ligomis bei naujai priimtus į darbą darbuotojus, kuriems nustatytas išbandymo laikotarpis;
 • rizikos vertinimo darbų apimtys ir atsakingi įmonės darbuotojai už rizikos tyrimą ir/ar tyrimo organizavimą, rizikos nustatymą ir/ar nustatymo organizavimą pagal rizikos tyrimo rezultatus.

Pasitelkus labaratorinius tyrimus, nustatomi:

 • esančių rizikos veiksnių dydžiai,
 • poveikio trukmė ir priežastys, sąlygojančios jų pasireiškimą, ir darbuotojų, kurie yra veikiami ar gali būti paveikti rizikos, skaičius.

 

 1. Rizikos tyrimo metu darbdavys užtikrina įprastinę darbo ar technologinio proceso eigą, darbo priemonių panaudojimą jų gamintojo nurodytomis sąlygomis.

 

 1. Analizuojami rizikos tyrimo rezultatai.

 

 1. Nustatomas rizikos dydis (maža, vidutinė, didelė, labai didelė), atsižvelgiant į galimą pavojų, galimos žalos sveikatai sunkumą ir jos pasireiškimo tikimybę.

 

 1. Rizika dėl cheminių, fizikinių ir biologinių veiksnių poveikio nustatoma rizikos tyrimo matavimų duomenis.

Nustačius riziką ir priėmus sprendimą dėl rizikos priimtinumo ar nepriimtinumo, įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai paveda užpildyti profesinės rizikos įvertinimo korteles pagal darbuotojų profesijas.

Mūsų darbas – padėti darbdaviams tinkamai įvertinti profesinę riziką įmonėje, organizuoti laboratorinius matavimus bei parinkti asmenines apsaugines priemones, mažinančias darbuotojui keliamą riziką.