• Darbo teisė
 • Konsultacijos darbo sutarties sudarymo klausimais
 • Konsultacijos darbo sutarties nutraukimo klausimais
 • Konsultacijos dėl darbo drausmės pažeidimų
 • Darbo ir poilsio laikas: suminė laiko apskaitą, kasmetinių atostogų suteikimo tvarka, atostogų rūšys

Darbo teisėje apibrėžtos darbuotojų ir darbdavių teisės ir pareigos.

Darbo teise reglamentuojamos dvi pagrindinės sritys: darbo sąlygos, t. y. darbo laikas, darbas ne visą darbo laiką, terminuotas darbas, darbuotojų komandiravimas, darbuotojų informavimas ir konsultacijos su jais kolektyvinio atleidimo iš darbo, įmonių perkėlimo ir panašiais atvejais.

Konsultuojame darbo sutarčių parengimo klausimais.

Pagal šiuo metu galiojantį LR DK išskiriamos šios darbo sutarčių rūšys:

 • neterminuotos;
 • terminuotos, trumpalaikės, sezoninės;
 • dėl antraeilių pareigų;
 • nuotolinio darbo.

Pabrėžtina tai, kad dažniausiai darbo sutartis sudaroma neapibrėžtam laikui (neterminuota).

Labai dažnai pasitaiko ginčų tarp darbdavio ir darbuotojo darbo sutarties nutraukimo atveju. Būna, jog šie ginčai pasiekia net teismus. Siekiant to išvengti, mes pasiruošę Jums padėti nutraukti darbo sutartis.

Darbo sutartis gali būti nutraukta numatytais pagrindais:

1)  šalių susitarimu;
2)  suėjus terminui;
3)  darbuotojo pareiškimu:
3.1. nesant svarbių priežasčių;
3.2. esant svarbioms priežastims;
4)  dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių;
5)  darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės;
6)  be įspėjimo;
7) darbdavio bankroto atveju.

Konsultuojame darbdavius, norinčius skirti drausminę nuobaudą darbuotojams. Atsižvelgdami į darbo drausmės pažeidimo sunkumą ir sukeltas pasėkmes, darbuotojo kaltę, į aplinkybes, kuriomis šis pažeidimas buvo padarytas, į tai, kaip buvo atliekamas darbas.

Darbo drausmės pažeidimas yra darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės.

Pagal LR DK yra nustatomos šios drausminės nuobaudos:

1) pastaba;

2) papeikimas;

3) atleidimas iš darbo.

Darbo laikas – tai laikas, kurį darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą ir kiti jam prilyginti laikotarpiai.

Poilsio laikas – tai įstatymu, kolektyvine ar darbo sutartimi reglamentuotas laisvas nuo darbo laikas.

Suminės darbo laiko apskaitos esmė – leidimas apskaityti (išdėstyti) darbo laiko normą ilgiau nei per septynias dienas. Tokiu atveju, maksimali savaitinė darbo laiko norma, dirbant pas tą patį darbdavį, gali būti 48 valandos.

Konsultuojame darbdavius:

 • sudarant suminę darbo laiko apskaitą;
 • taikant atostogų suteikimą darbuotojams;
 • visais kitais iškilusiais klausimais, susijusiais su darbo bei poilsio laiku.