• Mokymai
 • Darbuotojų atstovų rinkimai
 • Darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, mokymo programos
 • Įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų gaisrinės saugos mokymo programa
 • Neformalieji mokymai
 • Seminarų bei individualių mokymų, darbo saugos ir darbo teisės klausimais, organizavimas

Darbdaviai, siekiantys suteikti darbuotojams kompetenciją darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, reikalingą atliekant pavestus darbus, gali mokyti įmonėje, mokymo įstaigoje ar kitoje įmonėje, vykdančioje neformalųjį profesinį mokymą pagal suderintą su darbdaviu mokymo programą. Visi įmonės darbuotojai, nepriklausomai nuo darbo stažo, kvalifikacijos, gamybos pobūdžio turi būti instruktuojami saugos darbe klausimais. Instruktuojama pagal nustatyta tvarka įmonėje patvirtintas instrukcijas.

Mūsų įmonės darbuotojai parinks ir paruoš Jums tinkamiausias instrukcijas ir mokymų programas atsižvelgiant į Jūsų veiklos specifiką.

Darbdaviui atstovaujantis asmuo, darbdavio įgalioti asmenys privalo informuoti darbuotojus ir su jais konsultuotis visais darbuotojų saugos ir sveikatos būklės ir jos gerinimo planavimo, įgyvendinimo ir kontrolės klausimais.  Darbdaviui atstovaujantis asmuo privalo sudaryti sąlygas darbuotojams, darbuotojų atstovams dalyvauti diskusijose svarstant darbuotojų saugos ir sveikatos klausimus. Šiuo tikslu padėsime įmonėje įsteigti darbuotojų saugos ir sveikatos komitetą bei paskirti darbuotojų atstovus saugai ir sveikatai.

Naudoti potencialiai  pavojingus įrenginius, atlikti nuolatinę privalomą priežiūrą jų eksploatavimo metu leidžiama darbuotojams, įgijusiems specialių žinių ir išlaikiusiems tokių žinių patikrinimo egzaminą vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos bendraisiais nuostatais. Darbuotojų, naudojančių potencialiai pavojingus įrenginius, kuriems nenustatyti privalomi pavojingų įrenginių techninės būklės įstaigų tikrinimai, mokymo ir žinių patikrinimo tvarką nustato darbdavys.

Atsižvelgiant į Jūsų įmonės specifiką, mes parengsime darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, mokymo programas.

Įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų gaisrinės saugos mokymo programos paskirtis – supažindinti objektų vadovus su gaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, gaisrinės saugos organizavimo įmonėje, įstaigoje priešgaisrine įranga, gaisrų gesinimo organizavimo tvarka.

Mūsų įmonėje organizuojami gaisrinės saugos mokymo kursai bei išduodami pažymėjimai, galiojantys penkerius metus nuo jo išdavimo dienos.

UAB „DS Group“ rengiami šie neformalieji mokymai:

 • Darbuotojų, tvarkančių krovinius rankomis, mokymas
 • Darbuotojų, dirbančių mechaninio medienos apdirbimo darbus, mokymas
 • Darbuotojų, dirbančių su cheminėmis medžiagomis, mokymas
 • Darbuotojų, dirbančių triukšme, mokymas
 • Darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai mokymas
 • Darbuotojo, dirbančio aukštyje, mokymas
 • Gaisrinės saugos darbuotojų mokymas
 • Įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų gaisrinės saugos mokymas

Įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų pageidavimu rengiame seminarus bei individualius darbuotojų mokymus.